1. Poniższy Regulamin dotyczy wszystkich klientów serwisu drukadmiral.com.pl, w tym również zamawiających u nas z pominięciem sklepu internetowego.

Zamówienie usług druku na www.drukadmiral.com.pl może złożyć każdy, kto zapoznał się z naszym Regulaminem i go akceptuje.
Klienci ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za treść oraz formę przesyłanych do druku projektów i materiałów (tekst oraz grafika), również za ew. naruszenie praw autorskich i wszelkich innych praw.
Drukadmiral.com.pl nie udostępnia osobom trzecim danych teleadresowych swoich Klientów.Będziemy wykorzystywać te dane wyłącznie do kontaktów potrzebnych podczas wykonywania zleceń, rozliczania opłat za realizowane zlecenia, dostaw pod wskazany adres, informowania Państwa o ważnych zmianach w ofercie, a także działań marketingowych zgodnych z obowiązującym prawem.(Ust. z dn 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych z obowiązującymi zmianami.)Klient akceptując Regulamin zgadza się na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204)

2.  Zamówienia www.drukadmiral.com.pl obsługuje następujące formy zamówienia:
- generowane przez system sklepu www.drukadmiral.com.pl
- zamówienia składane drogą elektroniczną, przez e-mail.
Zamówienie składane e-mailem musi zawierać:  format netto pracy;
ilość kolorów z palety CMYK mających być w użyciu na każdej ze stron; ilość i numery kolorów Pantone; ilości stron; ilość sztuk pracy; rodzaj materiału, na którym druk ma być wykonany (papier/karton i gramatura); listę uszlachetnień; i specyfikację obróbki introligatorskiej.  Prace docinamy do formatu netto podanego w zleceniu. Potrzebujemy informacji o:
- ewentualnym falcowaniu (składaniu),
- bigowaniu (tłoczeniu linii łamu),
- sztancowaniu,
- rodzaju i specyfikacji oprawy(tam gdzie jest stosowana),
- oraz innych zamawianych pracach introligatorskich i/lub uszlachetnieniach.
Dodatkowo zamówienie musi zawierać następujące informacje:
- dane do faktury,
- adres do wysyłki (jeśli inny niż podany do faktury),
- adres do wysyłki faktury (jeśli inny niż adres do wysyłki),
- metodę płatności wybraną z przez klienta z dostępnych opcji.

3. Płatności.

W momencie przesłania zamówienia Klient automatycznie zobowiązuje się uiścić koszty wynikające z tytułu realizacji i ewentualnej wysyłki przedmiotu zamówienia.        
Akceptowane przez nas sposoby płatności to:
- płatność gotówką w biurze w Wysokiej,
- płatność kartą płatniczą z zastosowaniem naszego systemu e-płatności, poprzez system płatności elektronicznych przelewy24.pl, w momencie złożenia zamówienia. W takim przypadku warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia jest pozytywna autoryzacja płatności przez system przelewy24.pl. Autoryzacja płatności może trwać od kilku minut do 12h.
- przedpłata przelewem na rachunek bankowy w momencie złożenia zamówienia.  Numer rachunku bankowego:

68 11 40 2004 0000 3702 5675 0133.

Składając zamówienie w serwisie www.drukadmiral.com.pl klient wyraża zgodę na wystawienie faktury bez podpisu wystawcy i odbiorcy.
W szczególnych przypadkach może być wymagana przedpłata. Klient będzie o wysokości takiej przedpłaty informowany przed oddaniem zlecenia do realizacji. Wysokość przedpłaty każdorazowo ustalimy z Klientem.
Inne formy płatności mogą być dostępne tylko po pisemnej, lub udzielonej przez e-mail, zgodzie pracownika www.drukadmiral.com.pl
Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i nie ulega zmianie.  Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami netto, należy do tych cen doliczyć podatek VAT 22%, dla Państwa wygody kwotę brutto podajemy w nawiasach.
Drukadmiral.com.pl może wprowadzać zmiany w cennikach bez uprzedzenia klientów.

4.  Realizacja zamówień.

Drukadmiral.com.pl wymaga rejestracji i logowania, w celu składania zamówień. Rejestracja na naszej stronie oznacza oświadczenie o poprawności i zgodności z prawdą danych identyfikujących zamawiającego. Klient jest zobowiązany każdorazowo potwierdzić swoje zlecenie telefonicznie bądź e-mailowo. Projekty lub materiały do projektów zleconych prosimy przesyłać na serwer FTP. na konto e-mail można przesłać tylko pliki o rozmiarze poniżej 10mb.Projekty i materiały do projektów zleconych muszą być przygotowane zgodnie ze specyfikacją podaną na www.drukadmiral.com.pl. porady projektowania.
Prosimy pamiętać, aby nazwy plików i/lub katalogów w których umieszczacie Państwo projekty zawierały nazwę firmy i format zlecenia. 
Pliki przesłane do realizacji są traktowane jako wersja ostateczna.
Pliki uszkodzone, czyli nie otwierające się, nie dające się zaimportować, zapisane w nieobsługiwanym formacie, zawierające wirusy, nie spełniające wymagań do druku - nie mogą być realizowane, o takim fakcie poinformujemy niezwłocznie po sprawdzeniu plików jednak nie później niż data realizacji zamówienia.
Po rozpoczęciu realizacji nie są możliwe jakiekolwiek zmiany w projektach, ani anulowanie zlecenia. W szczególnych przypadkach www.drukadmiral.com.pl może odmówić realizacji zlecenia, bez podania przyczyn po zapoznaniu się z projektem bądź szczegółami zlecenia, nie później niż data realizacji zlecenia.

5.  Terminy realizacji zamówień

Terminy realizacji zamówień składanych na stronie www.drukadmiral.com.pl podawane są w dniach roboczych. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz innych dni wolnych od pracy.

6. W przypadku płatność przelewem, oraz płatność elektronicznej,termin realizacji zlecenia liczy się od daty:
- Złożenia zlecenia.
- Zaksięgowaniem na naszym koncie wpływu opłaty za zlecenie.
- Przesłania (bądź akceptacji zleconego przez Klienta) poprawnego projektu do druku do 9.00 dnia roboczego, przy spełnieniu wszystkich powyższych warunków.
 

7. Termin realizacji może się wydłużyć w przypadku, gdy Klient wymaga wprowadzenia jakichkolwiek zmian w projekcie oraz istotnych zmian w trybie i sposobie realizacji zamówienia np. - Zmiana jakichkolwiek parametrów pracy(rodzaju papieru, wymiaru, sposobu obróbki introligatorskiej i innych).- Zmiana miejsca i/lub sposobu dostawy.- Wszelkie inne zmiany do pierwotnie złożonego zamówienia.
Wprowadzenie takich zmian może być objęte dodatkowymi kosztami, nieujętymi w cennikach, które będzie musiał zaakceptować Klient. W przypadku braku akceptacji przez Klienta dodatkowych kosztów, zamówienie jest realizowane w pierwotnym brzmieniu.

8. Każdorazowo możliwość wprowadzenia jakichkolwiek zmian do zamówienia raz przyjętego do realizacji musi potwierdzić pracownik drukadmiral.com.pl pisemnie, lub drogą e-mailową.

9. Drukadmiral.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji wynikłe z przyczyn niezależnych od wykonawcy.
W każdym przypadku wystąpienia opóźnień w realizacji Klient jest o tym fakcie informowany najpóźniej w dniu realizacji zamówienia.

10.  Przesyłanie projektów i plików niezbędnych do realizacji zlecenia.

Projekty lub materiały do projektów zleconych prosimy przesyłać na serwer FTP. Na konto e-mail można przesłać tylko pliki o rozmiarze poniżej 10mb.Projekty i materiały do projektów zleconych muszą być przygotowane zgodnie ze specyfikacją podaną na www.drukadmiral.com.pl. Prosimy pamiętać, aby nazwy plików i/lub katalogów w których umieszczacie Państwo projekty zawierały numer zamówienia podany przez system lub nazwę firmy i nazwę projektu. Pliki przesłane do realizacji są traktowane jako wersja ostateczna.
Podstawowym formatem przyjmowanych prac jest pdf. W przypadku innego formatu plików niezbędny jest kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
Nośniki danych, na których są dostarczane projekty, nie są odsyłane, i nie są archiwizowane. Własność intelektualna klienta zawarta w plikach przesłanych przez FTP może być chroniona przed dostępem osób trzecich tylko wtedy, gdy pliki te zostaną  przesłane na indywidualne konto FTP(możemy stworzyć takie konto w wyjątkowych przypadkach na prośbę Klienta, jeśli Klient zawarł taki wymóg w osobnej umowie o współpracy). Nie możemy zapewnić takiej ochrony w przypadku ogólnodostępnego konta FTP.

11.  Dostawa zamówień.

Termin dostawy = suma czasu realizacji druku i czasu dostawy przedmiotu zamówienia przez firmę kurierską. Drukadmiral.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, zagubienia lub opóźnienia przesyłek podczas transportu.

12.  Reklamacje

Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie należy zgłosić kurierowi w momencie odbioru towarów. Osoba odbierająca jest zobowiązana sporządzić protokuł reklamacyjny z udziałem kuriera firmy spedycyjnej dostarczającej przesyłkę i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie www.drukadmiral.com.pl. Reklamacje nie spełniające powyższej procedury nie będą uwzględniane. Decyzje w sprawie zakresu i wymiaru reklamacji dotyczących przesyłek zależą wyłącznie od firmy kurierskiej.
Jeśli powodem reklamacji są różnice w kolorze otrzymanego produktu w stosunku do oczekiwań, warunkiem dochodzenia reklamacji jest przesłanie przed drukiem odbitki próbnej (certyfikowanego proofa cyfrowego lub kromalinu).

13.  Reklamacje dotyczące jakości produktów bądź usług należy zgłaszać do 7 dni od chwili dostawy. Reklamacje trzeba przesłać pisemnie faksem lub pocztą, podając szczegółowy opis wady i numer faktury. W terminie do 7 dni od zgłoszenia reklamacji należy dostarczyć do nas 100% reklamowanego nakładu, na adres siedziby drukadmiral.com.pl. Przekroczenie podanych tu terminów skutkuje automatycznym odrzuceniem reklamacji.
Koszt zwrotu reklamowanego towaru na terenie całego kraju, w przypadku uznania reklamacji pokrywa  portal drukadmiral.com.pl
W ciągu 7 dni reklamacja zostanie rozpatrzona, a nasz pracownik poinformuje klienta o sposobie jej rozwiązania. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, zwracamy reklamowane materiały na koszt Klienta.

14. Projekty

Projekty, które Państwo zamawiają u nas są częścią składową zamówienia na realizację druku zamówionego produktu. Prawa autorskie do porojektów posiada
nasza firma i ich przekazanie jest możliwe ale za dodatkową  opłatą.